Om hållbarhet

Hållbarhetsfrågor är ett område som kan innebära många olika åsikter och debatter. När det gäller skogen kan man fråga sig hur den ska användas, vem som äger den och hur den kan användas för att fånga upp koldioxid för allas nytta. Det finns också frågor om hur skogen ska räcka till för alla olika produkter och industrier som vill använda den. EU har också infört nya lagar och bestämmelser inom området.

För oss som sågverk är det svårt att navigera och ännu svårare att veta vad det är som fakta och vad som är åsikter eller särintressen. 

Vi på Boda Såg är i vilket fall öppna med att vår påverkan på miljön idag innebär ett utsläpp av 28 kg CO2 per producerad m³ sågad trävara. Detta är inklusive alla steg i processen från skogsbruk (med skördare och skotare och transporter) till sågning, intern logistik, tillsatsmaterial och elanvändning. Vi drar i denna beräkning inte bort skogens upptagningsförmåga av CO2 vid tillväxt. Produktionsprocessen får stå för sin beräkning och klimatnyttan av att använda trä framför andra material ser vi som två olika delar.

Vi har genomfört en energikartläggning på anläggningen som visar att vi förbrukar i snitt 50 KWh el per sågad m³, vilket vi tror är ett mycket lågt snitt jämfört med andra större sågverk. Detta beror på att ju snabbare man kör motorer och drifter under sågproduktion, desto mer effekt och energi går det åt men som mindre producent krävs inte lika så stora drifter och motorer för att hålla produktion rullande.

Vi investerar också i nytt styrsystem och ny teknik för både vår såglinje och vårt virkestorkningssystem, detta möjliggör för oss att kunna kontrollera och minska vår totala användning av el.
Om vi kan minska elanvädningen genom energieffektiviseringar kan den energin användas på andra ställen i samhället och vi får våra elkostnader sänkta.

Vi köper idag in vår timmerråvaran på ett medelavstånd av ca 81 km vilket vi ser är ett lågt snitt i förhållande till andra i samma branschen och att det därigenom minskar vår miljöpåverkan .
Det är viktigt att inte förväxla medeltransportavstånd med upptagningsområde som är av annat mått som anger hur långt maxavståndet är där råvaran hämtas ifrån.
Ibland är det 5 km och ibland blir det ända upp till 120 km. Snittet blev under åren 2021-2022 81km.  Som prognosen ser ut för 2022-2023 så kommer vi att sänka medeltransportavståndet till ca 55km vilket är en minskning med 26km per transporterad m³fub råvara.

 

Eftersom 90-95% av våra koldioxidutsläpp härstammar från skogsbruk och transporter av timmer, tror vi på att sågverk ska finnas där råvaran finns för att minimera miljöpåverkan.
Det är inte hållbart eller logiskt att använda fossila bränslen för att transportera tungt timmer för långa sträckor eftersom timmer till stor del består av vatten. Därför anser vi att sågning och förädling av timmer bör ske i mindre skala och så nära skogsråvaran som möjligt.  

Efter att vi har sågat stockarna och torkat trävaran har vi tagit bort den största delen av vattnet vilket minskar vikten på trävarorna. Vi förpackar de färdiga sågade produkterna, flisen, barken och spånet på ett sätt som sedan gör fossilfri transport möjlig. Ungefär tre timmerbilar ger en bil med trävaror och en bil med flis. Spån och bark förbränner vi i vår egen panna för att torka trävarorna, medan en mindre del säljs vidare till andra värmeverk.

Vi satsar heller inte på att öka vår sågproduktion utan vi tror mer på att behålla den produktion vi sågar nu och istället strävar vi efter att bli bättre på att förädla den råvaran som vi har idag genom att  exempelvis minska totala spillet i produktionsprocessen.  Med det menar vi tex. genom att att öka sågutbyten, minska kapspill på grund av produktionsfel och genom att bli mer exakta och noga med mått och den produktionstekniska kvaliteten.

Hållbarhet handlar i slutändan för oss om att skapa hälsa och välbefinnande för mäniskor.
Genom att sträva efter att minimera våra utsläpp av växthusgaser i produktionen hoppas vi kunna bidra med en förnyelsebar produkt som vi kan leva, skapa och bygga med, men också för att kunna sälja till köpare i andra länder. 

Vi vill också försöka producera trävarorna på ett smart sätt som inte skadar planeten för framtida generationer. Vi vill leverera en hållbar produkt som inte bara är bra för oss idag, utan också för människor i framtiden. Genom att minimera vår miljöpåverkan hoppas vi kunna bidra till att ett mer hållbart samhälle.

Vi har på eget initivativ och med hjälp av miljökonsultföretaget Enviloop tagit fram en livscyckelanalys (LCA) som redovisar våra koldioxidutsläpp och tack vare den så kan vi tydligt se var våra växthusgasutsläpp kommer ifrån. Vårt mål är att en dag bli så klimatneutrala det går dels genom att hitta smarta logistikupplägg men också genom att använda smartare sågteknik.

Vi tror och står för fakta och vi satsar på en hållbar och långsiktig produktion.

 

Med vänlig hälsning

Dan Törnberg, VD  Boda Såg i Dalarna AB och Ljungträ AB

 

 

Kontakta oss

Dina kontaktuppgifter *
* När alla uppgifter är ifyllda, kan du klicka på Skicka knappen
   
 
Huvudkontor  

Boda Såg i Dalarna AB

Kalkhussveden 4,
790 23 Svärdsjö

Tel: +46 246-511 30
info@bodasag.se

Följ Boda såg på:

 

 

Boda Såg i Dalarna AB garanterar genom våra leverantörer att virket inte härstammar från:

  • Illegala avverkningar
  • Skogsområden där hävdvunna eller medborgliga rättigheter kränkts
    Exempel på detta kan vara områden där det förekommer aktiva hinder för utövande av traditionell sedvanerätt eller civilrätt eller områden där allvarliga omfattande tvister med ursprungsbefolkningar eller andra sociala intressenter, som innefattar konfrontation eller fysiskt våld, förekommer.
  • Skogar där höga bevarandevärden är hotade (Detta inkluderar nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition)
  • Genmanipulerade träd
  • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig användning.